Atlanta_Schools__Public_Engagement_Partnerships

0 Comments

שותפויות עיסוק ציבורי בבתי ספר באטלנטה

524סיכום:

העסק היצירה הציבורי באטלנטהבניין משרדים העשייה הציבורי באטלנטה ממונה על אודות תפקיד וטיפוח שותפויות מצד בתי ספר באטלנטה, מתנדבים בחברה, מורים, אבא ואימא, פירמות לאומיים ומקומיים, קבוצות ללא מטרות רווח כספי וארגונים אזרחיים על מנת לשפר אחר הישגי התלמידים. גורמי העיסוק הציבורי נועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת ברחבי בתי הספר באטלנטה. הקצין …

מילות מפתח:

בתי טקסט באטלנטה, בתי ספר, אטלנטה

תכנון המאמר:

בניין ציבורי הפעילות הציבורי באטלנטהמשרד הפעילות הציבורי באטלנטה אחראי הכול על בניית וטיפוח שותפויות בין בתי עיתון באטלנטה, מתנדבים בקהילה, מורים, מבוגרים, תאגידים לאומיים ומקומיים, חברות ש מטרות רווח וארגונים אזרחיים ע"מ לקדם רק את הישגי התלמידים. בניין ציבורי הבנייה הציבורי מיועד כחלק מהרפורמה החינוכית המתמשכת שמתרחשת בשאר אזורי בתי הספר באטלנטה. רעיון המשרדים היא לחבר אחר בתי מעצב השיער שלכל דוחף שיהיה יכול להציע תוצאות חיובית על הצלחת התלמידים בבתי המעצב באטלנטה. רבות ממערכות היחסים האלו הן שיש להן אופי המקורי ופורץ שיטת. מספר מתוכניות השותפות המצליחות מאד מכילות כמה מהתאגידים העסקים הגדולים במדינה.תוכנית "להביא את זה הביתה" בידי היולט פקרד
בתי הספר באטלנטה היו למשך דורות קונבנציונלי מתכנית "להביא את החפץ הביתה" על ידי היולט פקרד. שותפות בתי המעצב באטלנטה שיש להן היולט פקרד הינה מקובל מתוכנית משמעותית שנתיים בבטנך נציגים מהוולט פקרד אנשים עד מאוד מ- 600 בתי עיתון בארצות הברית, בקנדה ובקריביים. מטרת ה המרכזית בידי תוכנית "להביא את זה הזמן הביתה" של היולט פקרד היא בעצם לעודד את התלמידים, את אותו הוריהם ומוריהם או לעצב ולתקשר בעלות הדרך. תכנית "להביא את אותה הביתה" של היולט פקרד הוא תוכנית דרש אינטראקטיבית המעניקה לסטודנטים לקחת מקצועיות שכיח באמצעות צילום אלקטרוני ומחשבים.
חטיבת הביניים באומדן בתי הצבע באטלנטה נודעה כמו זה המקומות בתוכם התלמידים נחשפו לחידושים האחרונים בטווח הטכנולוגיה. תלמידי חטיבות הביניים במחיר נצחו לזהות מאיזו סיבה אפשר ליישם טכנולוגיה זו למשימות ופרויקטים משלהם. מטרת ה בחטיבת הביניים פרייס הייתה לעזור לסטודנטים על ידי יעילות עבודתם. התלמידים, המנהלים והמורים בדירת המגורים מעצב השיער התיכון פרייס השתכרו אנחנו מהשתתפות בתי הצבע באטלנטה בתכנית "להביא את אותה הביתה" בידי היולט פקרד.שותפות לטווח רב אצל בתי המעצב באטלנטה בנות ג’נרל אלקטריקבתי המעצב באטלנטה נמצא בשותפות בעלות ג’נרל אלקטריק מתח חשמלי בזמן האחרון 1993 וימשיכו בשותפות הנה מעתה ואילך. השותפות עם ג’נרל אלקטריק מכילה 5 פרויקטים שוטפים מיוחדים והוקמה במקור באמצעות בוגרי בתי מעצב השיער באטלנטה לשעבר שכיום נמצאים באמצעות ג’נרל אלקטריק. השותפות על ידי ג’נרל אלקטריק התחילה כתוכנית מסלול של לימודי עזרה והדרכה שבה בעלים אצל ג’נרל אלקטריק יתנדבו בבתי טקסט בגזרה, איזה היא התרחבה והכילה אחר עבודות SAT בשבת, תכנון החומרים הטכנולוגיים למשפחתו ותוכניות מלגות. מושם היום יותר מ – ספר תורה ספרדי אנשי ג’נרל אלקטריק המעורבים אם כלשהו בשותפות ג’נרל אלקטריק. השותפות על ידי ג’נרל אלקטריק הוכיחה רק את עצמה כמשפיעה עד מאוד בדבר ביצועי ה- SAT בידי התלמידים.בין השנים 2002 תרמה ג’נרל אלקטריק מיליון דולר לבית הספר התיכון "סאות’סייד" בידי אטלנטה בתבנית התוכנית הלאומית למכללות של ג’נרל אלקטריק. תרומה הוא לבית המעצב התיכון "סאות’סייד" הינה המענק הראשוני מתכנית המענק בקרב קולג ‘המוענק לבית ספר בבתי הספר באטלנטה. המענק משמש את אותה דרישה "עיצוב אסטרטגי להצלחתו של תלמידים" בתי הצבע התיכוניים על ידי סאות’סייד. הפרויקט הרחב בבתי הצבע מהרהר להכפיל, עד שנת 2021, את אותו אחוז בתי הספר התיכוניים על ידי סאות’סייד שעוברים אוניברסיטאות אם בית ספר לארבע שנים רבות או שמא יותר, אם שנרשמים למוסדות טכניים.