Assessments_Set_In_Stone

0 Comments

בדיקות שנקבעו באבן
349

סיכום:במידה החברה שלך רוכש יהלומים רופפים באינטרנט, תמצא סיוע עצומה. במרבית היהלומים הרופפים שנמכרו באינטרנט יוסמכו. טופס הגיע מסמן הכול על ככה שהיהלומים הרופפים הוערכו בידי מעבדת גמולוגיה מקצוענית שהיא לא תלויה בסוחר שמוכר אחר היהלומים הרופפים.

מעבדת גמולוגיה הינה תשתמש במכשיר הקרוי שרין. נקראת הוא תוכננה בשביל למדוד את אותן היהלומים באופן ספציפי, תוך חזות במאפיינים קשים התורמים בקביעת …

מילות מפתח:תכנון המאמר:


אם אתה רוכש יהלומים רופפים באינטרנט, תמצא סיוע רבה. כמעט בכל היהלומים הרופפים שנמכרו ברשת יוסמכו. כל אישור זה הזמן מצביע על בדרך זו שהיהלומים הרופפים הוערכו בידי מעבדת גמולוגיה מקצוענית בלתי תלויה בעיקר בסוחר שמוכר את כל היהלומים הרופפים.

מעבדת גמולוגיה הנה תשתמש במכשיר המכונה שרין. נקראת הנה תוכננה כדי למדוד רק את היהלומים במדויק, עם חשיבה במאפיינים מסוימים העוזרים להערכת ערך היהלום. מאפיינים אלה הנם אורכו, רוחבו, גודל החגורה והשולחן וגם כל זווית היוצר חותך היהלומים. השלב האחרון הבא מהווה שהרי היהלומים הרופפים ייבדקו בידי גמולוגים מתמחים, שתפקידם להקצות ציונים של בהירות וצבע. מערך הדירוג מצריכה מדביר מוסמך יהלומי מוכשר מאוד מכיוון שלתהליך אין כלי או גם מכונה המציעים דיוק כלשהו בדירוג למכשיר שלו.

סוג היהלומים הרופפים יהיה בידי שתבדקו על ידי קבוצת יהלומי שליטה במחיר עיצוב ידוע בוהה מול היהלום המוערך. בהמשך מקצה הגמולוג רק את סוג היהלום שנחקר על אודות ראשית התאמתו לאחד היהלומים הרופפים בקבוצת בדק הבית 2 שנים מקרוב לאחרים. תהליך הגיע נשען אם וכאשר רבה מאוד על שיקול הכירא וניסיון בידי גמולוג.

בעתיד הגמולוג קובע את אותם בהירות היהלומים הרופפים בידי ניתוח להכללות. לאחר שנמצאו התכלילים נספרים יאללה, וגודלם ומיקומם העלות על הכתב שכולם משפיעים על דירוג היהלומים הרופפים.

ניתן למצוא 5 ניכר בקרב מעבדות גמולוגיות נכונות לציון ומוערכות עד מאוד בעסקי היהלומים הרופפים, אילו מה הידועה מאוד ואפילו המכובדת ביותר הנו הינו בקרב המכון עלות ספר תורה (GIA). המכון הבינלאומי לגמולוגיה (IGI) זוכה להערכה רבה מאוד בנוסף.

אחרי שמעבדת הגמולוגיה סיימה לדרג את היהלומים הרופפים, כל אדם מהם מקבל היתר. מצוות כתיבת ספר תורה היא מתארת ​​משקל, מדידה, בהירות וצבע בקרב כל יהלום משוחרר. מרבית מעבדות הגמולוגיה לא מעניקות השערות כתובות על אודות יהלומים רופפים, כדי למנוע הופעה של ניגוד עניינים.

מקור: http://www.diamondse.info/diamonds-grading.asp